Obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.parfumeshop.sk  je spoločnosť Peki trade, s.r.o., právne sídlo spoločnosti je:

Peki trade, s.r.o.,
Nová 30,
053 01 Harichovce

Mobil: 0911 886 446

IČO: 45 961 166, SK DIČ: SK 202 315 5959


Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka číslo 26797/V. Spoločnosť Peki trade, s.r.o. . Ceny uvádzané pri tovare na www.parfumeshop.sk sú konečné ceny a DPH platiace pre koncového zákazníka.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.parfumeshop.sk  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami notino.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


A. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne www.parfumeshop.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Prijatie a odoslanie objednávky je kupujúcemu potvrdené informatívnym e-mailom na uvedený e-mail počas objednávkového procesu.

Objednaný tovar doručujeme prostredníctvom  Express kuriéra Slovenskej pošty, popripade zasielkovou službou zasielkovna.sk. Objednávky expedujeme najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia platnej objednávky. Tovar bude doručený na adresu alebo odberné miesto, ktorú uvediete v objednávkovom formulári.

B. Ceny a zľavy

Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobitné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.

Všetky obrázky zobrazené pri produktoch sú informatívne a ilustračné.

C. Poštové a balné

Poštovné je realizované nasledujúci spôsobmi:

I. Odosielanie objednávok pre SLOVENSKÚ REPUBLIKU :

1. Dodanie na adresu kuriérom 123 kurier - 3,50 € s DPH - odošleme Vám email - odkaz na balík v deň odoslania zásielky, v deň doručenia Vám bude zaslaný kontakt na kuriéra prostredníctvom SMS

2. Služba Zasielkovna.sk – 3.00 s DPH - kupujúcemu je v deň vyexpedovania objednávky odoslaná SMS správa  a e-mailové avízo  o doručení dovaru v deň vyexpedovania objednávky. SMS  správa a e-mailové avízo o možnom čase  vyzdvihnutia vašej zásielky na pobočke Zasielkovne vo vašom meste.  Pobočky zásielkovne nájdete na odkaze:  http://www.zasielkovna.sk/kde-nas-najdete
 

D. Spôsoby platby

Objednaný tovar je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:

1. bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho 

Banka: FIO a.s.

IBAN / SWIFT: SK69 8330 0000 0022 0105 6018 / FIOZSKBAXXX


Variabilný symbol: číslo objednávky

Pri zvolení tohto spôsobu platby je pri uhrádzaní nutné uviesť variabilný a konštantný symbol platby, ktorý bude súčasťou e-mailu potvrdzujúceho vašu objednávku. Potvrdzujúci e-mail bude zaslaný  na vami zadanú e-mailovú adresu okamžite po potvrdení objednávky.

2. dobierkou– platba je zrealizovaná u  prepravu tovaru pri jeho preberaní. Poplatok za túto službu je 0,60 €

 

3. Okamžitou online platobnou službou 

  • platba online bankovým prevodom priamo cez Internet banking zákazníka
  • platba online kreditnou alebo debetnou kartou

 

Súčasťou každej dodávky je faktúra, ktorá je zárovenň aj daňový doklad. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však máte tovar objednaný platí cena, za ktorú ste tovar objednávali bez ohľadu na zmeny cien.

Faktúra je automaticky zasielaná po vytvorení objednávky ihneď na email zákazníka. Súčasťou elektronicky zasielanej faktúry je aj odkaz na možnosť platby online prevodom a kartou.


E. Reklamácie a záruka tovaruReklamácie budú vyriešené v súlade s reklamačným poriadkom internetovej predajne www.parfumeshop.sk a právnym poriadkom platným v Slovenskej republiky.

Tovar je možné reklamovať u predávajúceho podľa podmienok reklamačného poriadku.

Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Záruka začína platiť dňom prevzatia výrobku kupujúcim. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

Reklamačné podmienky: Záruku poskytujeme na tovar v rozsahu ustanovení všeobecne platných predpisov.

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.

Pri podaní reklamácie je nutné predložiť:
- kópiu predajného dokladu (faktúry)
- vyplnený reklamačný protokol - REKLAMAČNÝ PROTOKOL

Predávajúci rozhodne o reklamácii najneskôr do 30 dní od podania reklamácie a vyrozumie o tom kupujúceho zaslaním e-mailu, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

Ako oprávnenú nemožno uznať reklamáciu tovaru, ktorého vady vznikli:

- neodborným použitím
- mechanickým poškodením alebo opotrebením
- živelnými pohromami
- inými vonkajšími vplyvmi.

V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru, prípadne vrátenie peňazí.

Adresa pre reklamácie:

Peki trade, s.r.o.,
Nová 30,
053 01 Harichovce

Mobil: 0911886446


obchod@parfumeshop.skF. Kvalita a množstvo

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré predávajúci popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.


G. Prevzatie tovaruKupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať neporušenosť obalu a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí kupujúci poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci - spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu.H. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť predávajúcemu, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu predávajúceho. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže predávajúci od kupujúceho nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

Predávajúci má právo odmietnuť vybavenie objednávky v prípade, že množstvo tovaru nezodpovedá obvyklému množstvo tovaru určenému pre osobnú spotrebu. V prípade sporu o to, koľko je obvyklé množstvo pre bežnú osobnú spotrebu, je vždy rozhodujúce stanovisko predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci ihneď kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky, a pod.).


I. Iné informácie

Zobrazené obrázky produktov na www.parfumeshop.sk sú len informatívne. Nevieme garantovať dodanie produktu presne podľa  priloženého zobrazenia produktu, poprípade jeho zloženia produktu sady. Smerodajná položka pre produkt je jeho názov, veľkosť, zloženie sady, názov odtieňa, SPF, vodeodolnosť.


J. Záverečné ustanoveniaTieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcemu.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.

V prípade zmeny obchodných podmienok získate pôvodné obchodné podmienky platné v dobe uzavretia kúpnej zmluvy žiadosťou zaslanou na obchod@parfumeshop.sk.

Kontrolný orgán -  spotrebiteľ môžete obrátiť na orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je v Slovenskej republike SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Spor je možné riešiť aj on-line.

 

 

Zmena obchodných podmineok 02/01/2022

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie